Avfallsdata för stadsdelen Kangas i Jyväskylä kan följas via nätet

Nyhet 19.3.2021 kl. 14.41
© Miro Valtonen

I ett delprojekt inom Circwaste inom Jyväskylä stad utvecklade man en smart avfallshantering i stadsdelen Kangas. Djupinsamlingskärl för olika avfallsfraktioner försågs med elektroniska lås, som öppnas med nyckelbrickor.

”Varje öppning av avfallskärlets lås registreras i låsleverantörens tjänst”, berättar Tanja Oksa, nätverkschef på Jyväskylä stad. Avfallsdata har samlats in i nästan två år, men avfallsstatistiken öppnades för alla i tjänsten Kangasverkko i slutet av 2020. ”Tjänsten berättar för invånarna om bland annat hur många gånger avfallskärlen använts, fördelningen mellan insamlingen av olika avfallsfraktioner och en uppskattning av hur fulla avfallskärlen är.”

När lämnas avfall i kärlen?

Genom informationen kan man se hur besöken vid olika avfallskärl fördelar sig mellan olika veckodagar. ”Vi kan också se hur jämnt områdets fem avfallsinsamlingspunkter används och hur besöken vid dem fördelar sig mellan olika avfallsfraktioner”, berättar Oksa.

I statistiken i Kangasverkko har man börjat med att visa antalet öppningar av avfallskärlen per dag och avfallstyp under detta år. ”Insamlingen verkar fördela sig ganska jämnt över veckans alla dagar, och ofta lämnar man alla avfallsfraktioner i kärlen på en gång”, berättar Oksa.

Den verkliga belastningen skiljer sig från beräkningarna

De insamlade uppgifterna bjuder på intressanta observationer. Den verkliga belastningen på avfallspunkterna verkar för vissa avfallsfraktioner skilja sig från den beräknade insamlingen och kapaciteten. ”Vi får till exempel in mycket mer kartong än vi trott, men klart mindre papper. Folks konsumtionsvanor har förändrats snabbt.”

Med hjälp av avfallsdata kan man också se hur fenomen i samhället eller regionala förändringar påverkar avfallsmängderna. ”Under våren såg vi exempelvis en liten ökning av besöken vid kärlen för blandavfall, vilket förklaras av att 185 nya bostäder blev klara och av coronaviruset”, säger Oksa. ”Folk var hemma mer än vanligt, och belastningen ökades av skyddsutrustningsavfall från ett serviceboende för äldre i området.”

En av de avfallsfraktioner som intresserar Oksa mest är förpackningsplast, som började samlas in från enskilda fastigheter i början av året. ”Vi väntar med spänning på våra data från januari och februari om användningen av plastinsamlingskärlen och effekterna på mängden blandavfall.”

Insamlingen av avfallsdata kräver mycket praktiskt arbete

Idén bakom en elektronisk tjänst för avfallsdata är enkel, men i praktiken har försöket visat att det inte är så enkelt att utveckla en tjänst som är enkel och fungerande för invånarna.

”Vi måste exempelvis lösa frågor kring olika datasystems kompatibilitet och visualisering av information. Uppgifterna måste presenteras på ett så tydligt sätt att invånarna har nytta av dem”, säger Oksa. Även anonymisering av data och dataskydd är viktiga frågor. ”I projektet följer man inte upp enskilda nyckelbrickor, och besöken vid avfallskärlen kopplas inte till en viss bostad.”

Man har också fäst uppmärksamhet vid säkerställandet av uppgifternas korrekthet. Exempelvis kan ett fel på ett lås leda till att ett avfallskärl blir oanvänt och man inte får avfallsdata. ”För att sköta över 40 elektroniska lås och hela servicekedjan krävs regelbunden uppföljning på plats”, poängterar Oksa.

Utvecklingsidéer för kommande år

Projektet med avfallsdata i Kangas avslutas i slutet av september. Före det bedömer man om försöket ska få en fortsättning och i vilken form. Positiva erfarenheter bland invånarna talar för en fortsättning. ”Innan låsen togs i bruk fick vi mycket kritik för att det skulle bli besvärligt. Under användningen har vi inte fått någon kritik alls”, berättar Oksa nöjt.

Det finns fortfarande många intressanta frågor. ”Vi har bland annat tittat på kamerateknik, men den är ännu inte tillräckligt tillförlitlig för att avgöra storleken på en påse som läggs i avfallskärlet och därigenom mängden avfall. Det uppstår lätt skymda områden i bilden, eller så är bildkvaliteten dålig av andra skäl.”

Under det sista projektåret görs åtminstone ett examensarbete i Kangas. ”Just nu söker vi frivilliga invånare till ett försök med spelupplägg, när invånarnas insamling av blandavfall följs upp med hjälp av ett poängsystem”, berättar Oksa. ”Samtidigt kan vi jämföra insamlingen av blandavfall bland de frivilliga och i hela området.”

Läs mera


  • Skriv ut sidan