Skolelever bygger cirkulär ekonomi vid Lappeenranta Junior University

Nyhet 23.7.2020 kl. 8.42
Uniori förskolebarn. © Villmanstrands stad

Temat cirkulär ekonomi är starkt närvarande i Lappeenranta Junior Universitys, det vill säga Unioris, miljöfostransarbete. Uniori är en unik inlärnings- och undervisningshelhet inom LUT-universitetet, som utsågs till bästa samarbetsmodell år 2020 av det internationella nätverket ISCN för hållbara campus.

Inom Uniori får elever i förskolan, årskurs 3 och årskurs 8 studera temat cirkulär ekonomi. Man samarbetar bland annat med miljöväsendet i Villmanstrandsregionen och med Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Elever lär känna telefonens livscykel

Inom Uniori får fjärdeklassisterna bekanta sig med den cirkulära ekonomins hemligheter under fyra lektioner utifrån undervisningsmaterial som sammanställts av Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (EKJH). Eleverna får bland annat lära sig om de material som behövs för att tillverka en mobiltelefon, om telefonens livscykel och om hur materialen kan återvinnas.

”För att cirkulär ekonomi ska kunna förverkligas måste man öka kunskapen och intresset. Lärarna och utbildningen har en viktig roll i detta. Sitra tror exempelvis att när dagens skolelever är klara för arbetslivet kommer man inte lägre bara att prata om cirkulär ekonomi, utan det kommer att vara det enda sättet att agera”, säger Villmanstrands miljödirektör Ilkka Räsänen.

Miljöbelastningen av det egna boendet minskas

Åttondeklassisterna fokuserar på sin egen konsumtion och sina möjligheter att påverka samt på att bygga en hållbar framtid som bygger på cirkulär ekonomi. De studerar temat ren energi och hållbart boende inom olika läroämnen. Helheten omfattar förutom cirkulär ekonomi även energieffektivitet, rening av avloppsvatten, smarta system och automatisering samt hållbart byggande.

I den mångsidiga studiehelheten ingår ett projektarbete kring det egna boendet, genom vilket eleverna och deras hem deltar i Greenreality-hem-verksamheten genom att utreda det egna hemmets koldioxidavtryck och hur det kan minskas. Greenreality-hem-verksamheten når därigenom årligen hela åldersklassen, det vill säga omkring 700 hem.

Alla åttondeklassister får också besöka LUT-universitetet, där olika företag och utbildningsprogram ordnar arbetsseminarier för eleverna. Som en del av Circwaste-projektet genomförde områdeskoordinatorn för cirkulär ekonomi ett arbetsseminarium, där eleverna fick fundera på möjligheter för delningsekonomi och cirkulär ekonomi i framtidens bostadsområde.

Åttondeklassare studerar tillsammans med universitetsstudenter. © Villmanstrands stad

Gymnasister samarbetar med företag

Som en del av Uniori har man skapat en valfri temakurs om hållbar företagsverksamhet för gymnasiestuderande. Samtidigt har man utvecklat partnerskapsverksamheten Greenreality, som är kopplad till kursen, för företag i centrum.

Under kursen får gymnasisterna bekanta sig med miljökartläggningar och hantering av miljöfrågor inom små och medelstora företag. Därefter hjälper de centrumföretagen med att utarbeta Greenreality-förbindelser och göra kartläggningar inför detta. Man kartlägger bland annat företagens energiförbrukning, avfallshantering och återvinning, ansvarsfulla anskaffningar samt persontransporter. Utifrån kartläggningen utarbetas miljömål för företagen för nästa år. När företagen förbinder sig till målen får de Greenreality-partnerstatus.

Ett unikt samarbete mellan forskare och skolor

”Genom Uniori-verksamheten blir LUT-universitetets kunnande inom cirkulär ekonomi samt de senaste forskningsrönen tillgängliga för lokala barn och ungdomar samt deras lärare. Med hjälp av våra samarbetspartner har vi skapat intressanta studiehelheter för barn och unga utifrån deras ålder, och vi tror att barnen också ska sprida lärdomarna till sina familjer. Responsen visar att särskilt våra återvinningskunniga förskolebarn utmanar sina föräldrar och mor- och farföräldrar att sortera sitt avfall rätt”, berättar Kati Koikkalainen, koordinator för LUT Junior University.

Villmanstrand är en av Circwaste-projektets pionjärkommuner för cirkulär ekonomi. I stadens strategi Villmanstrand 2033 har ett fostransarbete med fokus på cirkulär ekonomi och gröna värden en viktig roll.

Cirkulär ekonomi har också en viktig roll i Villmanstrand-Lahtis tekniska universitets (LUT-universitetets) strategi: målet för samarbetet mellan staden och universitetet är att stärka elevernas intresse för vetenskap, forskning och universitetsstudier i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi.

Miljöinspektör Salme Muurikka, Villmanstrands stad

Läs mer

Mer information

  • Koordinator för LUT Junior University Kati Koikkalainen, kati.koikkalainen@lut.fi, LUT University

  • Skriv ut sidan